تبلیغات
کلوپ هواداران انریکو ایگلسیاس - ترجمه اهنگ heartbeatاز انرکو ایگلسیاس

ترجمه اهنگ heartbeatاز انرکو ایگلسیاس

جمعه 11 فروردین 1391 10:20 ب.ظ

نویسنده : salman dalvand

I saw you talking on the phone

من دیدمت که داشتی با تلفن صحبت می کردی
I know that you are not alone

من میدونم که تو تنها نیستی"کسی رو داری"
But you steal my heart away

اما تو قلبم و دزدیدی"برام دلبری کردی"
Yeah you steal my heart away

اره تو قلبم و دزدیدی

You`re acting like you`re on your own

تو یه طوری رفتار میکنی که انگار تنهایی
But I saw you standing with a girl

اما من دیدمت که با یه دختره ایستاده بودی
Stop tryn` to steal my heart away

سعی نکن قلبم رو بدزدی
Stop tryn` to steal my heart away

سعی نکن قلبم رو بدزدی

I don`t know where we going

نمی دونم داریم به کجا میریم
I don`t know who we are

نمی دونم ما کی هستیم

I can feel your heartbeat … x2

من می تونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me

اون بهم گفت :
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو

Running thorugh me

از درونم حس کنم
Feel your heartbeat

ضربان قلبت رو حس کنم
She said

اون گفت :

I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said to me

اون بهم گفت :
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said to me

اون بهم گفت :
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said to me

اون بهم گفت :
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو

Running through me

از درونم حس کنم
Heartbeat

ضربان قلبت رو
Feel your heartbeat

ضربان قلبت رو حس کنم

Maybe it`s the way you move

شاید این اون طوری باشه که تو رفتار می کنی
You got me dreaming like a fool

تو باعث می شی که من مثل احمق ها خیال کنم
That I can steal your heart away

که می تونم قلبت رو بدزدم"برات دلبری کنم"
I can steal your heart away

می تونم قلبت رو بدزدم

No matter what it is you think

مهم نیست تو چی فکر می کنی
I`m not the kind of girl you think

من اونجور دختری نیستم که تو فکر می کنی
And give my heart away

و قلبم رو به هر کسی نمی بخشم
Stop tryin` steal my heart away

سعی نکن قلبم رو بدزدی

I don`t know where we going

من نمی دونم داریم به کجا میریم
I don`t know who we are

نمی دونم ما کی هستیم

I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو
He said to me

اون بهم گفت :
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو
He said to me

اون بهم گفت:
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو
Running through me

از درونم حس کنم
Heartbeat

ضربان قلبت رو
Feel your heartbeat

ضربان قلبت رو
She said

اون گفت:
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said to me

اون بهم گفت :
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو
She said to me

اون بهم گفت:
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو
Running through me

از درونم حس کنم

Stop stealling my heart away … x3

سعی نکن قلبم رو بدزدی

You`re stealling my heart away

تو قلبم رو میدزدی"برام دلبری میکنی"

I don`t know where we going

من نمی دونم داریم به کجا میریم

I don`t know who we are

نمی دونم ما کی هستیم
Feels like we are flowing

حس میکنم انگار ما معلق هستیم
...High above the stars, the stars, the stars, the stars

برفراز ستاره ها"ستاره ها"ستاره ها"ستاره ها

I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو حس کنم

He said to me

اون بهم گفت :
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو حس کنم

He said to me

اون بهم گفت:
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت

Running through me

رو از درونم حس می کنم
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو حس کنم

She said

اون گفت:
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو حس کنم

She said to me

اون بهم گفت :
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت رو حس کنم

She said to me

اون بهم گفت:
I can feel your heartbeat

من می تونم ضربان قلبت

Running through me

رو از درونم حس می کنم
Heartbeat

ضربان قلبت
Feel your heartbeat

ضربان قلبتو حس میکنم

Stop stealing my heart away

سعی نکن قلبم رو بدزدی
Talk to me girl

بهم بگو دختر
Stop stealing my heart away

سعی نکن قلبم رو بدزدی
Give it to me boy

اونو (قلبتو)به من بده پسر
Stop stealing my heart away

سعی نکن قلبم رو بدزدی
Say it to me girl

بهم بگو دختر
You`re stealing my heart away

تو قلبم رو میدزدی"برام دلبری میکنی"

Stop stealïng my heart away … x3

سعی نکن قلبم رو بدزدی
Your heartbeat..

ضربان قلبتو
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -